150 THÁNH VỊNH

Vũ Thành An đă soạn 150 Thánh Vịnh này vào năm 1993 tại Portland , Oregon, Hoa Kỳ

ThanhVinh1

ThanhVinh3+4

ThanhVinh5

ThanhVinh6+7

ThanhVinh8

ThanhVinh9

ThanhVinh10

ThanhVinh10B+11

ThanhVinh12+13

ThanhVinh14

ThanhVinh15+16

ThanhVinh17

ThanhVinh17B

ThanhVinh18

ThanhVinh18+19

ThanhVinh20+21

ThanhVinh21B

ThanhVinh21B1

ThanhVinh22+23

ThanhVinh24

ThanhVinh25+26

ThanhVinh27

ThanhVinh28+29

ThanhVinh30

ThanhVinh31

ThanhVinh32

ThanhVinh33

ThanhVinh34

ThanhVinh35

ThanhVinh36

ThanhVinh37

ThanhVinh38

ThanhVinh39

ThanhVinh39B

ThanhVinh40

ThanhVinh41+42

ThanhVinh43

ThanhVinh44

ThanhVinh45

ThanhVinh46+47

ThanhVinh48

ThanhVinh49

ThanhVinh50

ThanhVinh51+52

ThanhVinh53+54

ThanhVinh55

ThanhVinh56+57

ThanhVinh58

ThanhVinh59

ThanhVinh60+61

ThanhVinh62+63

ThanhVinh64

ThanhVinh65

ThanhVinh66+67

ThanhVinh67B

ThanhVinh68

ThanhVinh68B

ThanhVinh69+70

ThanhVinh71

ThanhVinh72+73

ThanhVinh74

ThanhVinh75+76

ThanhVinh77

ThanhVinh78

ThanhVinh79

ThanhVinh80

ThanhVinh81+82

ThanhVinh83+84

ThanhVinh85

ThanhVinh86+87

ThanhVinh88

ThanhVinh88B

ThanhVinh89

ThanhVinh90+91

ThanhVinh92

ThanhVinh93+94A

ThanhVinh94B+95

ThanhVinh96

ThanhVinh97

ThanhVinh98+99

ThanhVinh100+101

ThanhVinh102

ThanhVinh103

ThanhVinh104

ThanhVinh105

ThanhVinh106

ThanhVinh106B

ThanhVinh107+108

ThanhVinh109

ThanhVinh110

ThanhVinh111

ThanhVinh112+113A

ThanhVinh113b+114

ThanhVinh115

ThanhVinh116+117

ThanhVinh117B

ThanhVinh118

ThanhVinh118B

ThanhVinh118C

ThanhVinh118D

ThanhVinh119+120

ThanhVinh121+122

ThanhVinh122B

ThanhVinh123+124+125

ThanhVinh126+127

ThanhVinh128+129

ThanhVinh130+131

ThanhVinh132+133

ThanhVinh134+135

ThanhVinh136

ThanhVinh137

ThanhVinh138

ThanhVinh139+140

ThanhVinh141+142

ThanhVinh143+144

ThanhVinh144B

ThanhVinh145

ThanhVinh146+147

ThanhVinh148+149

ThanhVinh150